Kierownictwo

Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik

Absolwent Wydziału Prawa UMCS oraz Instytutu Nauk Politycznych UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych i doktor nauk prawnych. Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na podstawie pracy Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik staży zagranicznych:
Kriminologische Forschungstelle des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (Kolonia – Niemcy) oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg – Niemcy);

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Recenzent Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zespołu eksperckiego ds. Trybunału Konstytucyjnego przy Marszałku Sejmu RP oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Zajmował również stanowisko Dyrektora Wydawnictwa Sejmowego.

Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo konstytucyjne porównawcze i współczesne systemy polityczne.

Autor i współautor kilkunastu publikacji encyklopedycznych, komentarzy, monografii, opinii, ekspertyz, podręczników i skryptów, a także artykułów, w tym współautor m.in. publikacji:

Sądownictwo konstytucyjne – ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, The Parliaments of the Visegrad Group, Ankieta konstytucyjna, Organy ochrony prawnej RP czy Zarys prawa administracyjnego.