Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym. Pierwsze doświadczenia

80,00 

Redakcja: Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora

Format: 156x235mm

Liczba stron: 540

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 80,00 .

Category:

 

Obok ukazania stanu gotowości poszczególnych państwowych systemów prawnych do sprostania wymogom zapobiegania i zwalczania pandemii walorem opracowania jest zestawienie ze sobą i porównanie krajowych rozwiązań legislacyjnych oraz praktyki ich implementacji w obliczu zadań służących zapobieganiu szerzenia się pandemii COVID-19 jak też w zakresie leczenia i izolowania osób zakażonych. Takie porównanie ma dwojaki walor: z jednej strony pozwala na zestawienie i skonfrontowanie efektywności przyjętych ram prawno-organizacyjnych zwalczania pandemii, z drugiej – ukazuje przez pryzmat przeprowadzonych porównań znaczenie i efektywność zastosowanych sposobów i środków implementacji uregulowań prawnych oraz medycznych (epidemiologicznych).

Godna jest też skala (zakres terytorialny) objęty studiami składającymi się na poddane ocenie opracowanie. Swym zasięgiem studia te objęły dwadzieścia jeden Państw, w tym większość państw członkowskich Unii Europejskiej, Izrael, a ponadto Chińską Republikę Ludową (gdzie pandemia COVID-19 została wykryta najwcześniej i skąd rozpoczęła swój pochód przez cały glob), nadto – Kanadę, Meksyk, Federację Rosyjską, Białoruś i Ukrainę. W sensie terytorialnym studia objęły nieomal połowę zamieszkałej powierzchni globu ziemskiego. W sensie ustrojowym – państwa o wysoce zróżnicowanej wrażliwości na ochronę i przestrzeganie demokratycznych standardów ochrony praw jednostki, przy tym – stosujące dość zróżnicowane „terapie” zapobiegania pandemii (by wspomnieć o oryginalności szwedzkich działań anty-pandemicznych). Istotnym walorem opracowania jest sięgnięcie po autorów z różnych ośrodków naukowych, z reguły posługujących się roboczo językami urzędowymi państw poddanych analizie, co pozwoliło na szerokie i kompetentne wykorzystanie oryginalnych regulacji prawnych i orzecznictwa sądowego (sadowo-administracyjnego) i konstytucyjnego wprost w oryginale, przy braku dostępności tłumaczeń na języki „kongresowe” lub język polski. Konsoliduje to atrybut oryginalności i źródłowego oparcia opracowania, niemającego – przeważnie – ani polskich, ani obcojęzycznych pierwowzorów.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego

Additional information

Weight 1,1 kg