Polski dorobek w zakresie międzynarodowego prawa karnego w latach 1918-2018

Autor: Patrycja Grzebyk, Bartłomiej Krzan, Karolina Wierczyńska

 

Rok wydania: 2023

 

Ilość stron: 532

 

POBIERZ PDF

 

Category:

 

Praca stanowi pierwszą w historii polskiej nauki prawa kompleksową próbę pochylenia się nad dziejami badań i stosowania międzynarodowego prawa karnego w Polsce, począwszy od 1918 r., a skończywszy na okresie po 1989 r. Tak szeroki zakres czasowy prowadzonej analizy dostarczył bardzo wielu nowych i nieznanych wcześniej informacji, które mogą i na pewno będą stano- wić ważny punkt odniesienia dla dalszych badań, których prowadzenie słusznie postulują osoby piszące. Mimo iż praca ma charakter bardziej historyczno- -prawny, to w zasadzie trafnie wskazuje na zasadnicze determinanty rozwoju międzynarodowego prawa karnego w polskiej myśli prawnej i judykaturze […]. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że teza, iż polska nauka zajmująca się MPK w okresie międzywojennym, mając liczne kontakty międzynarodowe, miała realną szansę wzbudzić szacunek, a nawet podziw na świecie, jest bez wątpienia poprawna. Polski wkład dowodnie istniał, gdy tymczasem w okresach późniejszych zainteresowanie tym, co dzieje się w polskiej judykaturze i nauce, było zdecydowanie mniejsze.

 

Z RECENZJI DR. HAB. ALEKSANDRA GUBRYNOWICZA

 

Niniejsza monografia to imponujące dzieło dotyczące niezwykle interesującej – i do tej pory nieanalizowanej – materii […], dzieło o charakterze nie tylko historycznym, ale przede wszystkim prawnym, przedstawiające szczegółową analizę kolejnych wątków badawczych dotyczących: 1) wpływu polskich naukowców i dyplomatów na przyjmowane akty prawa międzynarodowego i ich ostateczny kształt; 2) tworzenia doktryny międzynarodowego prawa kar- nego zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym; 3) praktyki orzecz- niczej sądów i trybunałów krajowych i międzynarodowych, wywierającej istotny wpływ na zakres i kształt międzynarodowego prawa karnego. Opracowanie zawiera niezwykle dużo szczegółów dotyczących historii powstawania tej dziedziny prawa w Polsce, autorzy poruszają się ze swobodą wśród licznych faktów, aktów prawnych i nazwisk.

 

Z RECENZJI DR HAB. HANNY KUCZYŃSKIEJ, PROF. INP PAN