Porównanie statusu mediatora w Polsce i wybranych krajach europejskich

109,00 

Autor: Anna Cybulko, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

Liczba stron: 250

Rok wydania: 2023

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 109,00 .

Category:

 

Bez wątpienia monografia stanowi świetne kompendium (niemal źródło) podstawowych informacji dotyczących obszarów prawnych pracy mediatora. Ukazuje wiele aspektów mediacji, które wcześniej w literaturze przedmiotu nie były powszechnie omawiane. Publikacja ma zatem podwójne znaczenie – stanowi ogromną wartość jako baza dalszych dociekań naukowych, ale też, z perspektywy legislatora oraz różnych podmiotów przygotowujących i zgłaszających projekty nowelizacyjne dotyczące mediacji, stanowić może źródło inspiracji do formułowania postulatów de lege ferenda. Powinna więc stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów i kandydatów na mediatorów, ale przede wszystkim dla osób podejmujących refleksję naukową na temat mediacji, jej roli i kształtu.

Z RECENZJI DR HAB. OLGI SITARZ, PROF. UŚ

 

Niezmiernie interesująco są przedstawione różnorodność polityk ustawodawców krajowych wobec instytucji mediacji, jak również zasady i założenia przekładające się na przyjęte rozwiązania. Obraz, który wynika z prezentowanej pracy badawczej, wskazuje bezsprzecznie na przyjęcie zasad prowadzenia mediacji – dobrowolność, akceptowalność, poufność, bezstronność i neutralność – w każdym z państw. Przeprowadzone badania wskazują na brak funkcjonowania w kulturze europejskiej spójnego podejścia regulacyjnego do weryfikacji kompetencji mediatorów. Spektrum funkcjonujących w tym kontekście rozwiązań zawiera się pomiędzy szeroką dostępnością mediacji a katalogami wymagań kwalifikacji, rejestracji czy licencji. Informacje z tego zakresu są szczególnie istotne dla mediatorów planujących mediację w innych krajach.

Z RECENZJI DR ANETY JAKUBIAK-MIROŃCZUK

Additional information

Weight 0,49 kg