Przestępczość środowiskowa – współczesne wyzwanie dla organów ścigania oraz Inspekcji Ochrony Środowiska

Redakcja: Marcin Wielec

 

POBIERZ PLIK PDF

 

Category:

 

Przestępczość przeciwko środowisku statystycznie stanowi problem marginalny, bowiem kształtuje się na poziomie niewiele ponad 1% na tle ogólnej liczby rejestrowanych przestępstw w Polsce. Tym niemniej jednak środowisko i jego ochrona pozostaje szczególnie istotnym dobrem chronionym prawem, dobrem kolektywnym i przynależącym wszystkim ludziom, jako prawo trzeciej generacji w systemie ochrony i promocji praw człowieka.

Oddawana do rąk Czytelników praca zbiorowa stanowi cenne i aktualne opracowanie, zwłaszcza w kontekście zmian nowelizujących ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, co nastąpiło jesienią 2022 r. Zmiany, które weszły w życie w dniu 1 września 2022 r. mogą mieć duże praktyczne znaczenie w walce z przestępstwami na szkodę środowiska. Przestępczość tego typu dotyczy nie tylko sprawców indywidualnych, ale także osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów zbiorowych, a dopuszczających się czynów zabronionych przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym i prawie karnym pozakodeksowym.

Praca stanowi wartościowy przyczynek do szerszej dyskusji na temat ochrony środowiska. Ofiarami przestępczości skierowanej przeciwko środowisku naturalnemu są obecne i przyszłe pokolenia, pomimo prezentowanej nieraz w literaturze przedmiotu tezy o „przestępstwach bez ofiar”.

Z RECENZJI PROF. DR HAB. EWY M. GUZIK-MAKARUK

 

Rozwój gospodarczy powoduje, że ochrona środowiska staje się istotnym zagadnieniem. W praktyce mamy do czynienia z groźnymi zjawiskami, jak nielegalny zorganizowany obrót odpadami, które powodują nieodwracalne negatywne skutki dla środowiska. Publikacja dotycząca przestępczości ekologicznej jest potrzebna i bardzo ważna, zatem trafność wyboru tematu przygotowanej do publikacji pracy oraz aktualność podejmowanych w niej zagadnień nie budzi wątpliwości. […]

Autorzy w poszczególnych artykułach wskazują na różne kwestie, problemy, które – miejmy nadzieję – przyczynią się do debaty publicznej i pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy obecne rozwiązania systemowe są wystarczające, a jeżeli nie, to co należy zmienić, aby konsekwencje działań ludzkości nie przyczyniły się do jeszcze większej degradacji środowiska.

Z RECENZJI DR AGNIESZKI FIUTAK