Wybrane aspekty prawne przeciwdziałania przemocy domowej

Redakcja naukowa: Michał Poniatowski, Nina Matejczyk-Krysiak, Julia Starybrat

Liczba stron: 375

Spis treści

Rok wydania: 2024

 

POBIERZ PL (.pdf)

 

 

Category:

 

W recenzowanej publikacji omówiono aktualny problem zapobiegania przemocy domowej. Zjawisko to ulega ciągłej ewolucji, a zatem analiza jego przyczyn i konsekwencji jest niezbędna i powinna być na bieżąco przeprowa- dzana. W niniejszej pracy problematyka przeciwdziałania przemocy została przeanalizowana w trzech aspektach: 1) aksjologii konstytucyjnej i praw człowieka, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego; 2) współdziałania podmiotów publicznych i niepublicznych; 3) karnoprawnej praktyki sądowej i karnoprawnej praktyki prokuratorskiej. Takie ujęcie pozwala na kompleksową analizę instytucji prawnych w wybranych obszarach. Publikacja będzie więc odpowiednia zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, a jednocześnie może być przyczynkiem do dalszych badań. Należy wskazać, że metody zastosowane przez autorów odnoszą się także do innych dziedzin nauki, które są komplementarne względem nauk prawnych. Z tych względów monografię należy uznać za szczególną i godną polecenia.

Z RECENZJI PROF. UCZ. DR. HAB. MARCINA WIELCA

 

W recenzowanym opracowaniu podjęty został niezwykle istotny społecznie temat – przeciwdziałanie przemocy domowej, które należy do szczególnie ważnych zadań państwa. Instytucje prawne służące temu celowi powinny pod- legać stałej kontroli i ocenie, a w razie potrzeby – korektom legislacyjnym. Z tego punktu widzenia podejmowanie badań naukowych, których przedmiotem jest zarówno analiza dogmatyczna, jak i analiza empiryczna systemu przeciw- działania przemocy domowej, zasługuje na zdecydowaną aprobatę i pozwala pozytywnie ocenić celowość publikacji poświęconej temu zagadnieniu.

 Z RECENZJI DR. JERZEGO SŁYKA