Proces oceny tekstu

Procedura oceny składa się z dwóch kolejnych faz:

1) Faza oceny wstępnej (oceniana jest zgodność tekstu z profilem Wydawnictwa oraz z wymogami technicznymi/formalnymi). W przypadku pozytywnej oceny Autor zostanie powiadomiony o rejestracji pracy i rozpoczęciu procesu oceny merytorycznej. Wydawnictwo podczas oceny wstępnej korzysta z wewnętrznego Formularza oceny tekstu.

2) Faza oceny merytorycznej (po zakodowaniu i utajnieniu informacji o autorze tekst zostaje przesłany do dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, najczęściej pracowników akademickich ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora). Celem Recenzji będzie ustalenie znaczenia naukowego tekstu i jego wartości dla danej dziedziny. Recenzenci mają dwa miesiące na przedstawienie opinii w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności między Recenzentami co do oceny pracy powołany zostanie trzeci Recenzent. Ze względu na wymogi „podwójnie ślepej” recenzji anonimowość autora i recenzentów zostanie zachowana przez cały okres oceny.

Recenzenci są obowiązani poinformować Wydawnictwo, jeżeli przekazana praca nie jest ich zdaniem oryginalna lub zawiera naruszenia praw autorskich.

Recenzenci mogą zalecić wprowadzenie poprawek. Jeśli są one drobne, niewymagające ponownej recenzji, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. W przypadku potrzeby dokonania poważnych zmian, może zostać przeprowadzona ponowna recenzja po ich naniesieniu. Ponowna recenzja może być przeprowadzona dwukrotnie. Jeżeli po dwóch ponownych recenzjach praca w ocenie Recenzentów nie będzie nadawała się do publikacji, zostanie ona odrzucona bez prawa do ponownego złożenia.
Autor po otrzymaniu recenzji ma miesiąc na przekazanie poprawionej wersji pracy do redakcji. Przypadki szczególne będą odrębnie rozpatrywane przez Wydawnictwo.

Karta recenzji ( wzór tutaj).

Decyzja negatywna – w przypadku odrzucenia tekstu przez wydawnictwo – zawiera krótką, schematyczną ocenę tekstu (wskazanie słabych stron i uzasadnienie odmowy/decyzji negatywnej).
Decyzja pozytywna – w przypadku przyjęcia tekstu przez wydawnictwo – zawiera ewentualne sugestie poprawek. Pozytywna decyzja jest równoznaczna z rozpoczęciem procesu przygotowania pracy do druku (korekta językowa, skład etc.).

Po zakończeniu procesu wydawniczego wersja wstępna tekstu jest przekazywana Autorowi w celu weryfikacji i zatwierdzenia. Autorzy mają pięć dni kalendarzowych na zatwierdzenie tekstu, w przypadku nieudzielenia odpowiedzi w tym terminie redakcja uznaje, że Autorzy zaakceptowali przesłaną im wersję.

FAZA OCENY WSTĘPNEJ

Po otrzymaniu pracy Wydawnictwo dokonuje oceny wstępnej, której przedmiotem jest sprawdzenie czy przekazany do Wydawnictwa tekst jest zgodny z przedmiotem i zakresem tematycznym wyznaczonym przez Wydawnictwo.

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące:

zgodność tematyki z profilem Wydawnictwa;

oryginalność podjętej problematyki;

wartość merytoryczna tekstu;

jakość badań własnych (jeśli dotyczy);

wykorzystane źródła literaturowe;

spełnienie wymogów Wydawnictwa IWS co do struktury, objętości, stylu i formy prowadzenia wywodu.

Jeżeli przekazana praca przejdzie pozytywnie ocenę wstępną, Autor zostanie powiadomiony o rejestracji pracy i rozpoczęciu procesu oceny merytorycznej.
WYMOGI WYDAWNICTWA IWS (co do struktury, objętości, stylu i formy prowadzenia wywodu).

FAZA OCENY MERYTORYCZNEJ

Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Redakcja kieruje wszystkie teksty, które uzyskały pozytywną recenzję “wewnątrzredakcyjną” do podwójnej anonimowej recenzji zewnętrznej (double-blind review). Wydawnictwo będzie dokładać starań by recenzentami w przeważającej mierze byli pracownicy akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora. Ze względu na wymogi podwójnie ślepej recenzji anonimowość autora i recenzentów zostanie zachowana przez cały okres oceny. Recenzenci będą dokonywać recenzji zgodnie z  kartą recenzji (wzór tutaj). Celem Recenzji będzie ustalenie znaczenia naukowego tekstu i jego wartości dla opisywanej w nim dziedziny.

Recenzent może odmówić sprawdzenia propozycji tekstu z powodu konfliktu interesów. Recenzenci powinni odmówić recenzji jeżeli z jakiegokolwiek powodu znają tożsamość autora lub posiedli taką wiedzę już w trakcie procesu.

Każdy tekst podlega indywidualnej i profesjonalnej ocenie, przeprowadzonej obiektywnie, rzetelnie i sumiennie, z zachowaniem zasad etyki. Recenzentowi nie wolno omawiać z nikim prócz redaktora prowadzącego, treści ocenianego tekstu, wszelkie wykroczenia etyczne są przez Recenzenta przekazywane do redaktora prowadzącego w celu podjęcia dalszych działań.

Teksty do oceny przyjmowane są na bieżąco, jednakże termin przekazania pracy do recenzji zależy wyznaczany jest niezwłocznie po przyjęciu tekstu. Autor/autorzy jest na bieżąco informowany co do terminów realizacji.
Recenzenci po otrzymaniu pracy mają dwa tygodnie na przedstawienie swojej opinii.
Recenzenci są obowiązani poinformować Wydawnictwa jeżeli zauważą, że przekazana praca nie jest ich zdaniem oryginalna lub zawiera naruszenia praw autorskich.

W przypadku, gdy recenzje zalecają drobne zmiany nie wymagające jednak w ocenie Recenzentów ponownej recenzji, Autor zostanie poproszony o ich wprowadzenie. W przypadku, gdy z recenzji wynika potrzeba wprowadzania poważnych zmian może zostać przeprowadzona ponowna recenzja po ich wprowadzeniu. Ponowna recenzja może być przeprowadzona dwukrotnie. Jeżeli po dwóch ponownych recenzjach praca w ocenie Recenzentów nie będzie nadawała się do publikacji zostanie ona odrzucona bez prawa do ponownego złożenia.

W przypadku rozbieżności między Recenzentami co do oceny pracy powołany zostanie trzeci recenzent. Stosownie do wyników procesu recenzyjnego Wydawnictwa zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia złożonych prac, jak też zasugerowania autorowi (autorom) zmian o charakterze redakcyjnym, które nie dotykają istoty pracy.

Autor po otrzymaniu recenzji ma miesiąc na przekazanie poprawionej wersji pracy do redakcji. W przypadku przesłania pracy po tym terminie może ona zostać skierowana do ponownej recenzji. Przypadki szczególne będą odrębnie rozpatrywane przez Wydawnictwo.

W przypadku zaakceptowania pracy do publikacji rozpoczyna się proces jej przygotowania do druku (korekta językowa, skład etc.).

Po zakończeniu procesu wydawniczego, wersja wstępna tekstu jest przekazywana autorowi w celu ostatniego przeglądu i zatwierdzenia. Autorzy mają pięć dni kalendarzowych na zatwierdzenie tekstu, w przypadku nie udzielenia odpowiedzi w tym terminie redakcja uznaje, że autorzy zaakceptowali milcząco przesłaną im wersję tekstu.

Prośba o wprowadzenie zmian: Prośba o wprowadzenie zmian przekazana Autorowi, na jakimkolwiek etapie przedstawionego powyżej procesu nie oznacza zobowiązania do wydania pracy ze strony Wydawnictwa. Zobowiązanie to zostaje podjęte dopiero po przekazaniu przez Wydawnictwo autorowi zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.