Zobowiązania wydawnicze

Autor zgłaszając pracę deklaruje znajomość norm i polityki wydawniczej Wydawnictwa IWS. Autor zobowiązuje się też do nieprzedstawiania równocześnie swojej pracy w innym Wydawnictwie krajowym lub zagranicznym.

Autor zobowiązuje się do przekazania Wydawnictwu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości praw autorskich niezbędnych do opublikowania pracy.

Autor ponosi odpowiedzialność wobec Wydawnictwa za naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.