Regulamin sprzedaży książek
w Księgarni Internetowej
Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej określany także jako „Regulamin”) określa tryb zawierania oraz ogólne warunki umów sprzedaży w księgarni internetowej Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
 2. Użytym w dalszej części niniejszego Regulaminu pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:
 3. „Wydawnictwo” – rozumie się przez to Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa), ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa);
 4. „Księgarnia Internetowa” – rozumie się przez to aplikację dostępną za pośrednictwem strony www.wydawnictwo.iws.gov.pl, z użyciem której Wydawnictwo umożliwia nabywanie książek użytkownikom sieci Internet;
 5. „Kupującym” – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, dokonującą od Wydawnictwa zakupu książek w Księgarni Internetowej lub podejmującą za pośrednictwem tej Księgarni czynności, zmierzające do zawarcia takiej umowy;
 6. „RODO” – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Księgarni Internetowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków umowy sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.12.2019 r. i określa warunki wszystkich umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Księgarni Internetowej po tej dacie.
 9. Wydawnictwo jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Ogólne zasady korzystania z Księgarni Internetowej

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dokonywanie zakupów w Księgarni Internetowej, możliwe jest wg wyboru Kupującego – po uprzednim zarejestrowaniu się przez Kupującego w aplikacji dostępnej w tej witrynie (założenie stałego konta Kupującego) lub bez konieczności takiej rejestracji. Zarejestrowanie się w Księgarni Internetowej ułatwia generowanie kolejnych zamówień, poprzez automatyczne wpisanie do zamówienia danych Kupującego po tzw. zalogowaniu się na przypisane mu konto.
 2. Rejestracja polega na zapisaniu w aplikacji Księgarni Internetowej, podstawowych danych Kupującego (wskazanych w ustępie 5 poniżej), niezbędnych do zrealizowania transakcji zakupu. Dane te zostają przypisane do tworzonego dla danego Kupującego konta umożliwiającego identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Księgarni Internetowej. Dostęp do konta jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu przypisanego do danego konta identyfikatora (tzw. login) oraz prawidłowego, przyporządkowanego do danego identyfikatora hasła.
 3. Każdy Kupujący samodzielnie określa hasło dostępu do konta. Kupujący zobowiązani są do zachowania hasła w poufności. Na żądanie Kupującego, utworzone przez niego hasło do konta może zostać anulowane. W takim przypadku na wskazany przy rejestracji adres e-mail Kupującego przesłane zostanie hasło tymczasowe, umożliwiające Kupującemu jednorazowe zalogowanie się na konto z jego wykorzystaniem. Przy zalogowaniu z wykorzystaniem hasła jednorazowego, Kupujący zobowiązany jest utworzyć nowe hasło (aplikacja Księgarni będzie wymagała wykonania tej operacji).
 4. Zarejestrowany Kupujący dokonuje zakupów po zalogowaniu się w Księgarni Internetowej, polegającym na aktywacji konta Kupującego poprzez wprowadzenie przypisanego do danego konta identyfikatora oraz prawidłowego hasła.
 5. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Księgarni Internetowej, niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:
  a. adres poczty elektronicznej Kupującego lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do zakupu publikacji w imieniu Kupującego;
  b. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, imię i nazwisko osoby upoważnionej do zakupu publikacji w imieniu Kupującego;
  c. imię i nazwisko lub nazwę Kupującego;
  d. adres i miejsce zamieszkania lub siedziby Kupującego;
  e. adres dostawy (pod którym dokonywany będzie odbiór zakupionych w Księgarni Internetowej publikacji) – o ile jest inny niż adres siedziby lub zamieszkania;
  f. numer NIP, w przypadku kupujących innych niż konsumenci;
  g. telefon kontaktowy;
  h. login, w przypadku zarejestrowania się przez Kupującego w aplikacji dostępnej w witrynie Księgarni Internetowej (założenie stałego konta Kupującego).
 6. Administratorem danych osobowych Kupujących, o których mowa w ust. 5, jest Wydawnictwo. Z administratorem można skontaktować się również telefonicznie: (22) 630-94-53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wydawnictwo@iws.gov.pl.
  7. Wydawnictwo wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres lukasz.boryczka@iws.gov.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa.
  8. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Wydawnictwo w celu:
  a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. umożliwienia rejestracji oraz obsługi konta założonego w Księgarni Internetowej (w przypadku założenia przez Kupującego takiego konta), (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wydawnictwie, w tym w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionych do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Wydawnictwa w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Księgarni Internetowej, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Księgarnią Internetową, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Księgarni Internetowej, z którymi Wydawnictwo zawarło umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo przez okres realizacji zawartych umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, przez okres świadczenia usług Księgarni Internetowej, a ponadto do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  11. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  b. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  c. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od Wydawnictwa danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  12. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 11 lit. a – d, należy skontaktować się z Wydawnictwem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  13. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  a. Kupujących, którzy chcą utworzyć konto w Księgarni Internetowej – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w ust. 5. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie konta, ale Kupujący nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień za pośrednictwem Księgarni Internetowej w opcji bez rejestracji konta;
  b. Kupujących, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Księgarni Internetowej – w celu złożenia i umożliwienia Wydawnictwu realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w ust. 5 lit. a – g. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);
  c. Kupujących, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności;
  d. Kupujących, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Wydawnictwo niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej reklamacji.

 

§ 3. Tryb zakupu książek za pośrednictwem Księgarni Internetowej

 

 1. Prezentacja książek i innych publikacji za pośrednictwem Księgarni Internetowej nie obliguje Wydawnictwa do ich sprzedaży. Prezentacja tego asortymentu nie stanowi jego oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Księgarni Internetowej, Kupujący generuje w tej aplikacji „Zamówienie” poprzez dodawanie do tzw. „koszyka” prezentowanych w Księgarni publikacji w takiej liczbie, której zakupem jest zainteresowany. Oprócz wskazania tytułów i ilości publikacji, których zakupem Kupujący jest zainteresowany, w celu wygenerowania Zamówienia, Kupujący podaje również:
  a. informacje wskazane w § 2 ust. 5 powyżej (w przypadku Kupujących zarejestrowanych w aplikacji Księgarni Internetowej, dane te zostaną automatycznie wpisane do Zamówienia po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto);
  b. ewentualnie inne niż wskazane przy rejestracji miejsce dostawy zakupionych książek.
 3. Zamówienie uważa się za dokonane, po podaniu przez Kupującego informacji wskazanych w ustępie poprzednim oraz wykonania operacji „Wyślij Zamówienie” w aplikacji Księgarni Internetowej.
 4. Przy tworzeniu Zamówienia Kupujący może również podać dane wskazane w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 5. Wygenerowanie Zamówienia przez Kupującego poczytuje się za zaproszenie do złożenia przez Wydawnictwo oferty sprzedaży publikacji wskazanych w Zamówieniu.
 6. Złożenie Zamówienia poczytuje się za zgodę na posłużenie się pocztą elektroniczną Kupującego, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy.
 7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, Wydawnictwo przesyła Kupującemu na adres e-mail podany przez Kupującego, ofertę sprzedaży publikacji wskazanych w Zamówieniu. W miarę posiadanych zasobów Wydawnictwo zaoferuje Kupującemu sprzedaż publikacji w takiej liczbie, która jest najbardziej zbliżona do określonej w Zamówieniu (przy czym nie wyższej niż liczba określona przez Kupującego). Oferta będzie określała w szczególności:
 8. tytuły i liczbę publikacji, których sprzedaż Wydawnictwo może zaoferować;
  b. cenę jednostkową brutto za poszczególne publikacje oraz łączną cenę należną Wydawnictwu za wszystkie publikacje zawarte w danej ofercie (obejmującą wszystkie jej składniki – w tym podatki);
  c. opłacie (wraz z podatkami) za dostarczenie oferowanych publikacji;
  d. numer rachunku bankowego Wydawnictwa, na który należy wpłacić cenę i koszty dostawy;
  e. termin dostarczenia publikacji;
  f. miejsce odbioru publikacji przez Kupującego, zgodne z miejscem określonym przez Kupującego w Zamówieniu;
  g. termin zapłaty i związania ofertą Wydawnictwa.
 9. Cena wskazana w ofercie Wydawnictwa może być inna od ceny prezentowanej za pośrednictwem Księgarni Internetowej przy składaniu przez Kupującego Zamówienia, w szczególności ze względu na wyczerpanie zasobów, dezaktualizację informacji publikowanych za pośrednictwem wspomnianej witryny internetowej, zmianę kosztów przesyłki itp.
 10. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty przez Kupującego zostaje dokonane przez wpłatę w terminie określonej w ofercie kwoty na rachunek bankowy Wydawnictwa. Zaleca się, aby w tytule wpłaty Kupujący wskazał numer oferty otrzymanej od Wydawnictwa.
 11. Oferta złożona Kupującemu wiąże Wydawnictwo, w terminie 5 dni od daty przesłania Kupującemu. Dokonanie przez Kupującego zapłaty po tej dacie, uważa się za ofertę zakupu złożoną przez Kupującego, o treści tożsamej z wcześniejszą ofertą Wydawnictwa. Wydawnictwo w miarę posiadanych zasobów przyjmie tę ofertę (sprzedając publikacje, którymi Kupujący jest zainteresowany), a w przypadku wyczerpania tych zasobów lub zmiany ceny publikacji bądź kosztów jej dostawy – zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego została przesłana.
 12. W zamian za nabywane publikacje, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydawnictwa ceny określonej w otrzymanej od Wydawnictwa ofercie (lub odpowiednio ofercie zakupu złożonej przez Kupującego w przypadku opóźnienia w potwierdzeniu przyjęcia oferty Wydawnictwa). Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Wydawnictwu wskazanych w ofercie kosztów przesłania publikacji wraz z zapłatą należnej ceny.

§ 4. Dostawa

 

 1. Publikacje zostaną wydane Kupującemu dopiero po wpłaceniu należnej za nie ceny.
 2. Publikacje nabywane od Wydawnictwa mogą być dostarczane do określonych w Zamówieniu miejsc na terytorium Polski oraz w miarę dostępnych możliwości również poza jej granicami (możliwość dostarczenia książki do miejsca wskazanego przez Kupującego zostanie potwierdzona przez Wydawnictwo w ofercie przesyłanej w odpowiedzi na Zamówienie).
 3. Wydawnictwo prześle publikacje Kupującemu do wskazanego w ofercie miejsca w oznaczonym w ofercie terminie, liczonym od dnia otrzymania uzgodnionej ceny. Kupujący zobligowany jest odebrać Książki z ww. miejsca.
 4. Jeżeli w Zamówieniu Kupujący określi sposób dostarczenia jako „odbiór własny”, książki mogą być wydane Kupującemu w magazynie Wydawnictwa (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa). W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odebrania książek z ww. miejsca najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpłacenia uzgodnionej ceny. Wraz z upływem ww. okresu Wydawnictwo uprawnione będzie do odstąpienia od danej umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres e-mail, na który złożono ofertę.
 5. W pozostałych przypadkach Wydawnictwo prześle Książkę do wybranego przez Zamawiającego miejsca dostarczenia potwierdzonego przez Wydawnictwo w ofercie, powierzając jego przewiezienie Poczcie Polskie S.A. lub innemu uzgodnionemu przez strony dostawcy.
 6. Kupujący (lub odpowiednio działająca na jego rzecz osoba odbierająca publikacje) zobowiązany jest do pokwitowania ich odbioru od Wydawnictwa.
 7. Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
 8. dwukrotnej niemożliwości wydania przesyłki w ustalonym miejscu jej odbioru z powodu nieobecności Kupującego lub innej osoby, która podjęłaby się doręczenia przesyłki Kupującemu, nieprawidłowego adresu itp.;
  b. nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki w miejscu jej odbioru;
  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Kupującemu również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, na który doręczono uprzednio ofertę sprzedaży.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Wydawnictwo zgodnie z postanowieniami ustępów 4 i 7 niniejszego paragrafu, Wydawnictwo dokona zwrotu Kupującemu otrzymanej należności przelewem na rachunek bankowy Kupującego, z którego została ona przesłana.
 10. Przed odebraniem przesyłki z książkami, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia sposobu opakowania, ilości i stanu wydawanych przez Wydawnictwo publikacji. Kupujący zweryfikuje ww. okoliczności z treścią pokwitowania (listu przewozowego) dołączonego do przesyłki. Wszelkie rozbieżności w powyższym zakresie (tj. zastrzeżenia co do stanu, ilości lub sposobu opakowania bądź stanu przesyłki) Kupujący odnotuje w pokwitowaniu (liście przewozowym) dołączonym do przesyłki.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia publikacji w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zakupu sprzedawanych za pośrednictwem Księgarni Internetowej czasopism.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem, Wydawnictwo zwraca otrzymaną od takiego Kupującego kwotę, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy zakupie, chyba że Kupujący konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4. Kupujący konsument odstępujący od umowy, ma obowiązek zwrócić publikacje do magazynu Wydawnictwa wskazanego w § 4 ust. 4, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu publikacji ponosi Kupujący.
 5. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania publikacji lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępnia treści umowy. Środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów.

 

 1. Treść umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Wydawnictwem jest utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Kupującemu poprzez przesłanie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty Wydawnictwa wraz z niniejszym Regulaminem oraz zachowanie powyższej korespondencji w systemie informatycznym Wydawnictwa i Kupującego.
 2. W celu wykrywania i korygowania ewentualnych błędów przy dokonywaniu transakcji, personel Wydawnictwa weryfikuje przesyłaną Kupującemu ofertę z treścią otrzymanego Zamówienia. Kupującym zaleca się jednak, aby przed dokonaniem płatności zweryfikowali ponownie, czy treść otrzymanej oferty odpowiada ich intencji zakupu.
 3. Księgarnia Internetowa prowadzona jest w języku polskim. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Księgarni zawierana jest w języku polskim.

 

§ 7. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą być składane do Wydawnictwa na piśmie na adres: Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@iws.gov.pl.
 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności wykonywanych przez Kupujących uprawnień z rękojmi sprzedaży, opóźnienia w dostarczeniu towaru itp.
 3. W celu umożliwienia Wydawnictwu rozpatrzenia reklamacji, Kupujący proszeni są o przesłanie wraz z reklamacją dokumentów identyfikujących transakcję, której reklamacja dotyczy, w tym faktury VAT, oferty złożonej przez Wydawnictwo lub potwierdzenia dokonania zapłaty.
 4. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że wada publikacji powstała podczas jej przesłania Kupującemu, Kupujący wskaże i uprawdopodobni tę okoliczność w reklamacji (w szczególności, przesyłając pokwitowanie przyjęcia przesyłki, podpisane przez osobę dostarczającą ją na polecenie Wydawnictwa, wraz z adnotacją o jej uszkodzeniu lub nienależytym stanie).