Wymagania dotyczące przesyłanych prac

Autorzy zainteresowaniu opublikowaniem swoich prac przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, mogą przesyłać teksty zapisane w pliku elektronicznym Word na adres poczty elektronicznej wydawnictwo@iws.gov.pl, zatytułowanej: „Praca do publikacji w Wydawnictwie IWS”.

Tytuł i treść pracy musi być zwięzły z wytycznymi ustalonymi dla każdego z działów, w ramach których przyjmowane są teksty.

W przypadku dzieł współautorskich należy wskazać głównego autora, który jest autorem z którym Wydawnictwo prowadzi korespondencję w sprawie dzieła w toku prac redakcyjnych.

Praca musi zostać przekazana w pliku elektronicznym umożliwiającym edytowanie tekstu, bez hasła (przekazanie pliku PDF nie będzie uznawane za rozpoczęcie procesu wydawniczego).

Jeżeli tekst będzie zawierał w swej treści również zdjęcia lub obrazy w plikach elektronicznych w formacie jpg (lub kompatybilnym) w rozdzielczości co najmniej 300 dioptrii, niezbędne jest dołączenienie każdego z wykresów, tabeli lub też schematów w odrębnym pliku elektronicznym.

Posiadanie praw do reprodukcji materiałów graficznych, obrazów, fotografii, dzieł artystycznym etc.

Po spełnieniu tych wymogów praca zostaje poddana ocenie wewnętrznej