Warunki publikacji

Teksty publikowane przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości są tekstami tworzonymi przez pracowników lub osoby działające na zlecenie Instytutu.

Publikacji podlegają teksty z następujących dziedzin:
1. dziedzina nauk społecznych (prawo, socjologia, pedagogika, ekonomia, nauki o zarządzaniu),
2. dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu),
3. dziedzina nauk humanistycznych (filozofia, historia)
4. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja)
5. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (informatyka)

Oceniamy teksty całościowo, co oznacza, że każdy tekst podlega szczegółowej analizie (nie oceniamy samego tytułu lub też konspektu).

Przyjmujemy teksty nie tylko w języku polskim.

Przekazanie tekstu do recenzji, jest równoważne z oświadczeniem, że autorowi przysługują wyłączne i nieograniczone terytorialnie i czasowo wszelkie autorskie prawa majątkowe, że prawa te są wolne od ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, że Wykonawca jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu, oraz że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich, jak również nie zostały zgłoszone w stosunku do utworu żadne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich do utworu. Autor oświadcza także, że wyraża zgodę na publikację tekstu w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną, a także ewentualnie w wersji elektronicznej.

Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  wydawnictwo@iws.gov.pl (objętość minimum 6 arkusza, maksimum 30 arkusz – liczony jako 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5).

Każdy tekst w pierwszej kolejności przechodzi opisaną na stronie internetowej procedurę oceny. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około dwóch miesięcy od złożenia tekstu. Po tym terminie Autor dostaje odpowiedź, czy dzieło zostało ocenione pozytywnie w ocenie wewnętrznej i zostanie skierowane do wydania czy też Wydawnictwo nie jest zainteresowane jego wydaniem. Czas ten w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy, w zależności od ilości manuskryptów złożonych w Wydawnictwie. Proces wydawniczy po otrzymaniu recenzji zewnętrznych zajmuje około dwunastu miesięcy.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.

Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy.

Redakcja Wydawnictwa wdraża procedury, służące eliminacji niebezpieczeństw związanych ze zjawiskami takim jak: „ghostwriting” czy “guest authorship”. Osoba, która nadsyła tekst do publikacji, musi jednocześnie złożyć oświadczenie czy nadesłany tekst jest w całości jego dziełem. W sytuacji gdy tekst został przygotowany przez kilku autorów, konieczne jest podanie ich nazwisk oraz określenie charakteru oraz stopnia ich udziału/wkładu w powstałą publikację. Wydawnictwo dokumentuje wszelkie przypadki nieuczciwości w tym zakresie oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest on członkiem. Redakcja jednocześnie prowadzi i zachowuje dokumentację związaną ze stwierdzonymi nadużyciami.

Wydawnictwo IWS kieruje się przyjętym Kodeksem postępowania etycznego.