Zasady postępowania etycznego

Zasady ogólne

1. Wydawnictwo IWS w zakresie publikacji przez nie wydawanych, strzeże przestrzegania standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega wszelkim praktykom sprzecznym z przyjętymi standardami.

2. Wydawnictwo IWS jako punkt odniesienia traktuje standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).

3. Wydawnictwo udostępnia publicznie wskazówki dla autorów i recenzentów. Materiały te zawierają wyjaśnienie procesów redakcyjnych oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów.

4. Wydawnictwo zapewnia double-blind peer review oraz dobór odpowiednich recenzentów do złożonych prac z uwzględnieniem ich kwalifikacji w zakresie danej dziedziny objętej własną działalnością wydawniczą.

5. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu jeżeli:
a) istnieją niepodważalne dowody świadczące o fałszowaniu danych,
b) w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów, wpływających istotnie na obniżenie wiarygodności badań
c) praca nosi znamiona plagiatu bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej

Kwestie bezpośrednio związane z autorem

1. Autor jest Zobowiązany do zachowania standardów rzetelności naukowej oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad etyki wydawniczej.

2. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie prace własnego autorstwa. Wszelkie odniesienia do prac i badań innych autorów powinny być wyraźnie wskazane, opatrzone odpowiednim komentarzem, stosownymi przypisami, a także powinny zostać wymienione w bibliografii. Niezastosowanie się do powyższych zasad stanowi przejaw nierzetelności naukowej. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania Wydawnictwo zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe – których autor jest członkiem, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności sprawy.

3. Autor może zgłaszać do publikacji tylko prace niezgłoszone i nieprzekazane do publikacji w innych wydawnictwach. Przekazywanie tekstów do więcej niż jednego wydawnictwa jednocześnie jest zachowaniem nieetycznym, wydawnictwo zastrzega sobie jednocześnie prawo odrzucenia takich tekstów.

4. Autor jest zobowiązany do współpracy z redakcją w ramach procesu recenzyjnego oraz ewentualnej procedury wydawniczej. Zobowiązany jest także w każdym czasie do zapewnienia dostępu do danych, na które powołuje się w swojej pracy.

5. Autor powinien ujawnić wszelkie konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na rezultaty badań lub na ich interpretację np. granty, honoraria, inne formy finansowania, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach, stosunki zatrudnienia, działalność konsultacyjna, własność akcji lub innych udziałów kapitałowych, patenty, umowy licencyjne, a także relacje osobiste lub zawodowe. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego dla pracy, w tym numer dotacji lub inny numer referencyjny źródła finansowania.

6. W przypadku tekstów będących dziełem kilku autorów, mają oni obowiązek ujawnienia wkładów poszczególnych twórców wraz ze wskazaniem na czym dokładnie polegał wkład danego autora.

7. Ghostwriting, Ghost authorship, Guest authorship oraz Gift authorship są uznawane za przejaw nierzetelności autorskiej i naukowej. W razie wykrytych przypadków takiego postępowania, Wydawnictwo zawiadamia odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe – których „autor” jest członkiem, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności.

8. Autor ma obowiązek powiadomienia Wydawnictwa w przypadku dostrzeżenia istotnych nieścisłości lub błędów w opublikowanej pracy swojego autorstwa lub współautorstwa. Wydawnictwo, w zależności od okoliczności, podejmuje działania w formie wyjaśnienia, korekty lub innej stosownej przy kolejnym wydaniu albo wydruku.

9. Redaktor naukowy pracy zbiorowej ma obowiązek zapewnić rzetelność naukową publikowanych w niej prac. W przypadku podejrzeń o postępowanie niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji w tej kwestii wydawcy, jednocześnie jest zobowiązany do podjęcia decyzji o wycofaniu tekstu z publikacji.

10. Redaktor naukowy pracy zbiorowej ma obowiązek upewnienia się, że autorzy poszczególnych publikacji akceptują ich kształt po wniesieniu poprawek w trakcie procesu redakcyjnego.

Proces recenzyjny

1. Recenzje mają charakter poufny i są udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny i wydawniczy.

2. Recenzje mają charakter obiektywny.

3. Pomiędzy Recenzentem a autorem/autorami nie powinien występować konflikt interesów, w przypadku jego wystąpienia recenzent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia redakcji o tym fakcie oraz zwrotu tekstu będącego przedmiotem recenzji.

4. Recenzje nie mogą być przekazywane przez recenzenta innemu recenzentowi bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody redakcji.

5. Recenzenci i redaktorzy maja obowiązek informowania wydawcy o wszelkich przypadkach nieuczciwości w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania własności intelektualnej. Zobowiązani są również do informowania wydawcy w przypadku powzięcia podejrzeń o naruszenie zasad etycznych.

Procedury postępowania
w przypadku potencjalnych naruszeń

Wydawnictwo gromadzi pełny materiał dowodowy i podejmuje dalsze działania w zależności od zasadności i stopnia naruszenia w przypadku: podejrzenia o plagiat, nieznacznego zakresu powielenia cudzej twórczości, podejrzenia o zduplikowaną publikację, tj. kopię z własnej pracy autora, podejrzenia o spreparowanie danych lub też w przypadku otrzymania zarzutu, że recenzent w sposób nieuprawniony wykorzystał pracę autora w zgłoszonym lub opublikowanym tekście. Wydawnictwo zawiadamia o sprawie odpowiednie podmioty, w tym instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowców oraz inne, w zależności od okoliczności. Wydawnictwo podejmuje niezwłoczne działania w razie pojawienia się podejrzeń dotyczących nieprzestrzegania zasad etyki wydawniczej przez autora przedłożonego manuskryptu lub opublikowanego artykułu. Wydawnictwo rozpatruje każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostaje wykryty długo po dacie publikacji. W przypadku stwierdzenia zachowania nieetycznego, wydawca publikuje korektę, uwagę, wycofuje tekst z publikacji lub podejmuje inne stosowne do okoliczności działanie.

Wydawnictwo IWS w zakresie publikacji przez nie wydawanych strzeże przestrzegania standardów wydawniczych i zasad etyki (Kodeks etyczny) wydawniczej oraz zapobiega wszelkim praktykom sprzecznym z przyjętymi normami. Wydawnictwo IWS jako punkt odniesienia traktuje standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org