Mediacja – sztuka kompromisu

redakcja naukowa: Marcin Romanowski

 

POBIERZ PDF

Kategoria:

 

W książce autorzy przedstawili mediację zarówno z perspektywy spraw pracowniczych, rówieśniczych, postępowań w sprawach nieletnich oraz w aspekcie źródła zaufania do tej instytucji(implikującej podjęcie przez strony sporu decyzji o rozstrzygnięciu konfliktu przy wykorzystaniu mediacji, roli asystenta sędziego w ugodowym rozwiązywaniu sporów w postępowaniu cywilnym), jak i przez pryzmat dynamiki konfliktu, metod i narzędzi stosowanych przez mediatora w postępowaniu mediacyjnym oraz wyzwań i potrzeb w zakresieszkoleń dla mediatorów. Takie ujęcie problemu jawi się zasadniczo jako rozwiązanie systemowe przez wzgląd na wielowątkowość i złożoność poruszonych problemów ujętych w opracowaniu.

Z RECENZJI DR. HAB. MARCINA JURGILEWICZA, PROF. UCZ.

 

Publikacja dotyka wielu aspektów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, od czynników wpływających na tworzenie się, kształtowanie i przebieg takich sytuacji aż po ich skuteczne rozwiązywanie przez wykwalifikowanych mediatorów. Ta różnorodność stanowi zapewne mocną stronę publikacji […]. W większości tekstów przedstawiono problem w ujęciu dynamicznym, omawiając możliwe kierunki rozwoju mediacji jako sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w danym środowisku: czy to karnym, czy rodzinnym lub penitencjarnym.

Z RECENZJI DR. HAB. PIOTRA SOWIŃSKIEGO, PROF. UCZ.