Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19

65,00 

Autorzy: Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska

Format: 160x240mm

Liczba stron: 290

 

SPIS TREŚCI

Brak w magazynie

Kategoria:

 

„Przedstawione do recenzji opracowanie jest bardzo wartościowe. Omawia aktualne problemy funkcjonowania polskiego państwa i społeczeństwa w obliczu dynamicznej pandemii w kontekście negatywnych zjawisk społecznych (przestępczość, dewiacje, wykroczenia). […]

Prawidłowo opisano w nim metodologię przeprowadzonych analiz, przebieg pandemii w Polsce oraz stan przestępczości w tym okresie w naszym kraju (ze szczególnym uwzględnieniem oszustw, cyberprzestępczości i przemocy w rodzinie, wybranych dewiacji społecznych, autodestrukcji i problemów ekonomicznych oraz ich następstw). W sposób uporządkowany porównano omawiane zjawiska w czasie pandemicznym i poprzedzającym go, co pozwoliło ujawnić zmiany, tendencje przestępczości i innych negatywnych zjawisk społecznych. Ponadto […] ukazano funkcjonowanie Policji, straży miejskich, sądów, prokuratur, Służby Więziennej oraz instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w tym trudnym okresie”.

Z recenzji prof. dr hab. Katarzyny Laskowskiej

 

„W recenzowanej pracy bardzo jasno i precyzyjnie zakreślono problem badawczy i jego znaczenie, a także metodologię badań. […]

Problem badawczy został ujęty na tle szerszych społecznych następstw pandemii i związanej z nią izolacji. Równocześnie zarysowany obraz objął wszystkie aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz kontroli społecznej (formalnej i nieformalnej), a także system wsparcia dla osób pokrzywdzonych (również ten nieformalny). Takie ujęcie sprawia, że otrzymujemy szeroką panoramę następstw izolacji społecznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości”.

Z recenzji dr hab. Olgi Sitarz, prof. UŚ